• Βιώσιμη Ανάπτυξη

    Βιώσιμη Ανάπτυξη

  • Επιχειρηματικότητα

    Επιχειρηματικότητα

  • Μηχανική

    Μηχανική

«Η ΜΕCO Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία ιδρύθηκε από τρεις μεταδιδακτορικούς Μηχανικούς ως εταιρία παροχής υπηρεσιών έρευνας, ανάπτυξης και συμβουλών τεχνογνωσίας αιχμής. Αποτελεί μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εξωστρεφή εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη και δραστηριοποίηση σε όλη την Ευρώπη. Βασικό αντικείμενο της ΜΕCO αποτελεί η οικοδόμηση και η προώθηση διεπιστημονικών Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) για τη διασύνδεση τριών αλληλένδετων πυλώνων ανάπτυξης: (i) της Μηχανικής, (ii) της Επιχειρηματικότητας και (iii) της Αειφορίας